Thema

Formeel

De Stichting Seniorenraad Waalre is onder nummer KVK 60262850 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

In formele documenten zijn beleid, doelen, afspraken en werkwijzen vastgelegd:

 

Statuten.

 

Klik hier

Inhoud


Naam en Zetel                    
Artikel 1............................................................2
Doel.................................................................2
Artikel 2............................................................2
Vermogen.............................................................2
Artikel 3............................................................2
Seniorenraad (bestuur)...............................................2
Vergaderingen van de Seniorenraad en besluiten van de Seniorenraad...3
Artikel 5............................................................3
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging van de Seniorenraad........4
Artikel 6............................................................4
Artikel 7............................................................4
Einde bestuurslidmaatschap Seniorenraad..............................4
Artikel 8............................................................4
Boekjaar en jaarstukken..............................................4
Artikel 9............................................................4
Reglement............................................................5
Artikel 10...........................................................5
Statutenwijziging....................................................5
Artikel 11...........................................................5
Ontbinding en vereffening............................................5
Artikel 12...........................................................5
Slotverklaring.......................................................5
SLOT.................................................................6

Huishoudelijk reglement.

 

Klik hier

Inhoud

1.HET BESTUUR .................................1
2.VERGADERINGEN ...............................2
3.BESLUITVORMING. .............................2
4.PORTEFEUILLEVERDELING .......................2
5.KLANKBORDGROEPEN ............................2
6.COMMUNICATIE ................................3
7.JAARPLAN, FINANCIEEL VERSLAG EN JAARVERSLAG .3
8.SLOTBEPALINGEN ..............................3

Convenant (Overeenkomst met de Gemeente Waalre)

 

Klik hier

             Inhoud

           1.Uitgangspunten ...1
          2.Doelstellingen ...2
          3.Middelen .........2

Communicatie plan

                nog in te vullen

Beleidsplan Klankbordgroepen

 

Klik hier

Inhoud

Beleidsplan KLANKBORDGROEPEN ............1
1. Huidige situatie .....................1
2. De verankering .......................2
3. Directe aanleiding voor deze notitie .2
4. Verbeterpunten .......................3
4.1 Aantal Klankbordgroepen .............3
4.2 Leden en belangstellenden ...........3
4.3 De bijeenkomsten.....................3
4.4 De publiciteit ......................4
4.5 Het vervolg .........................4
4.6 De plenaire bijeenkomst .............4
Slotopmerking ...........................5