Thema

Bestuur, infrastructuur en diensten

Belangrijke voorwaarden voor een goed functionerende samenleving zijn:
de kwaliteit van de infrastructuur. Dat is niet alleen de riolering, het electriciteitsnet en de gasvoorziening. Ook de informatieinfrastuctuur is uitermate belangrijk. Bereikbaarheid van bellen, radio en TV zijn inmiddels primair.
Ook het aanbod van voldoende gemeentelijke diensten. Is uitermate belangrijk. 
Burgers verwachten een betrouwbare gemeenteraad, met de B&W en gemeentelijke diensten. Van hen wotdt verwacht dat ze helder communiceren.
Een betrouwbaar bestuur communiceert met burgers "geloofwaardig" dus zonder verborgen agenda en dubbele bodem.

Vervoer

Op hogere leeftijd wordt niet zelden het vervoer steeds moeilijker. Soms heeft men nog een eigen auto soms niet meer. Familiebezoek, winkelen of een bezoek aan het ziekenhuis vragen meer organisatie. Ouderen zijn dan aangewezen op openbaar vervoer, speciaal (groeps-) vervoer en vervoer door vrijwilligers. Bij de planning van het Openbaar Vervoer moet niet alleen gekeken worden naar rendement in de breedste zin maar in belangrijke mate ook naar de maatschappelijke functie, het maatschappelijk belang.

Goed openbaar vervoer voldoet aan redelijke eisen zoals:

  • goede instap van bussen, ook voor hen die minder goed ter been zijn;
  • halteplaatsen in de buurt waardoor te lange wandelingen worden voorkomen;
  • overstappen tijdens ritten naar populaire doelen (zolas ziekenhuis, station, stads en culturele centra) moet zoveel mogelijk worden beperkt;
  • goede beschikbaarheid, ook 's avonds en in het weekend;
  • betaalbaarheid.

Als u begeleid vervoer nodig heeft neem dan contact op met het LIAC, Centrum voor Vrijwillige Dienstverlening.

OV in de regio verandert in december 2016

Hermes verzorgt momenteel het openbaar vervoer per bus in de regio Eindhoven. De concessie die via het Samenwerkingsver-band Regio Eindhoven (SRE) aan Hermes was verleend vervalt per 11 december 2016.

De provincie Noord-Brabant heeft gewerkt aan de plannen voor de aanbesteding.

Hermes is de enige vervoersonderneming die een offerte heeft ingediend.
De provincie heeft het ingediende aanbod van Hermes uitvoerig getoetst en heeft besloten de concessie voor het Openbaar Vervoer in de regio Zuidoost-Brabant aan Hermes te gunnen. Hermes gaat vanaf 11 december 2016 include 'menu/call_opmaak1x.php';het busvervoer in de regio verzorgen voor de komende 10 jaar.
Volg ook het Nieuws onderstaand in "Actueel in Bestuur".

Onthutst

In de Klankbordgroepen is onthutst op de plannen van de provincie gereageerd omdat routes binnen de gemeente buiten de aanbesteding zijn gehouden.
De Seniorenraad heeft in een brief aan B&W gevraagd om bij de Provincie een zodanige ontsluiting van (de wijken van) Waalre via het Openbaar Vervoer te bepleiten dat de mobiliteit van oa. senioren geen geweld wordt aangedaan.

Binnenlands Bestuur:

Troonrede 2021

Op 21 september 2021 opende koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Grote Kerk in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

Drugscriminaliteit kost jaarlijks 3 tot 4 miljard

De maatschappelijke kosten van drugscriminaliteit in Nederland bedragen jaarlijks 3,2 tot 4,1 miljard euro. Dat staat in een rapport dat demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Almere werkt nog steeds met Windows 7

Almere stapte niet tijdig over van Windows 7 op een nieuwsbesturingssysteem en dat leverde de nodige veiligheidsrisico’s op voor de gemeente. Omroep Flevoland schrijft dit op basis van stukken die de omroep in handen heeft. Meerdere leveranciers …

ROB uit zorgen om tanend gezag overheid

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gaat onderzoeken hoe het is gesteld met het vertrouwen van de burger in de overheid. Vooral door de Toeslagenaffaire is het gezag van de overheid volgens de adviesraad ter discussie komen staan.

Epese bestuurders deden 'niets ongeoorloofds'

De integriteitsmelding tegen de Epese wethouder Jan Aalbers (GroenLinks) en oud-burgemeester Hans van der Hoeve gaat uitgebreid in op mogelijke motivaties van de betrokken bestuurders, maar levert geen bewijslast voor deze motivaties. Dat concludeert …

Tegengaan bodemdaling levert CO2-credits op

Samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben boeren in de Alblasserwaard een plan ingediend om ‘carbon credits’ te verkopen aan bedrijven die hun CO 2 -uitstoot willen verminderen. Die CO 2 besparen de boeren zelf door met een …

Regeldruk in jeugdzorg nog altijd niet afgenomen

De inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid om de administratieve druk voor medewerkers in de jeugdzorg te beteugelen hebben nog amper resultaat behaald. Sterker nog: driekwart van de jeugdprofessionals overweegt wel eens om de sector te …

Koepels: Maak haast met nieuw kabinet!

Om de enorme klimaatambities van de grond te krijgen is een gezamenlijk beleid van overheden, visie en daadkracht nodig. Daar is een nieuw kabinet hard bij nodig, schrijven de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen in een gezamenlijke …

‘Grijp corona aan voor snellere winkeltransformatie’

Door de coronacrisis stijgt het aantal winkelbeleggers dat panden wil transformeren. Dit betreft vooral winkels in de vijftien grootste binnensteden en in middelgrote centra van steden met 50.000 inwoners. Maar het ontbreekt volgens de beleggers bij …

‘Open source is de weg die we opgaan’

De staatssecretaris wil er geen misverstand over laten bestaan: de overheid zet in op open source. De transparantie, veiligheid en innovatieruimte die open source biedt bepalen dat doel, schrijft Knops (Binnenlandse Zaken, CDA). Hij probeert hiermee de …

Hoogleraar: mediaparagraaf in partijprogramma’s 2022

Politieke partijen moeten in hun programma voor gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een mediaparagraaf opnemen. Een visie op het lokale medialandschap hoort volgens Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media aan de universiteit van …

'Als je hacks stil wilt houden dan leef je in het verleden'

Hackers vanuit de hele wereld nemen op 27 september Den Haag weer onder vuur. De gemeente verwelkomt het met Hâck The Hague. Chief information security officer Jeroen Schipper: ‘Er zijn nog steeds leveranciers die niet meedoen omdat ze het …

Persoonlijkheden politiek leiders bepalen koers EU

Crisismanagement in de Europese Unie verloopt lang niet altijd rationeel. De persoonlijkheidskenmerken van politiek leiders spelen volgens de Utrechtse promovenda Marije Swinkels een voorname rol.

Den Haag verdubbelt aantal vuurwerkvrije zones

De gemeente Den Haag breidt het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling met 30 uit naar 53. Een vuurwerkverbod voor de hele stad komt er niet, aldus burgemeester Jan van Zanen in een commissiebrief. 'Onzne voorkeur gaat ernaar …

Bengalees stelt alle gemeentelogo’s te boek

Amit Biswas heeft een uniek boek geschreven over alle gemeentelogo’s in Nederland. ‘Waar jij niet bij stilstaat, valt mij als nieuwe Dutchie op’, zegt de Eindhovenaar uit Bangladesh, die de Vibe van zijn eigen stad toch echt het beste …

Onduidelijkheid over gegevensuitwisseling schuldhulp

Het is vaak niet duidelijk welke gegevens partijen mogen delen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt al jaren signalen, klachten en vragen over bijvoorbeeld vroegsignalering. Ook …

Burgemeesters komen met manifest tegen criminaliteit

Tientallen burgemeesters hebben zich achter een manifest geschaard waarin voorstellen worden gedaan om de ondermijnende criminaliteit harde slagen toe te brengen. Een van de aanbevelingen is het legaliseren van softdrugs. Ook bepleiten de burgemeesters …

Limburgse Staten: OVV moet watersnood beoordelen

De Limburgse Staten willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de watersnood in Limburg van afgelopen juni gaat evalueren. Dat verzoek hebben de Statenfracties vrijdag unaniem neergelegd bij waarnemend gouverneur Johan Remkes.

Rotterdam krijgt in totaal 39 wijkraden

De nieuwe wijkdemocratie in Rotterdam is een stap dichterbij gekomen, nu het college van burgemeester en wethouders de regelgeving voor de nieuw in te voeren wijkraden rond heeft. Ook is het uitvoeringsplan voorgelegd aan de gemeenteraad, wat ervoor …

Kamervragen over inzet ambtenaren voor ‘privékwestie’

Vindt demissionair premier Rutte dat als ambtenaren een bewindspersoon helpen die verwikkeld is in een privékwestie, zij in die kwestie dan de kant van de bewindspersoon kiezen? En zo ja, vindt hij dit dan wenselijk? PvdA en SP stellen deze en …

Harry de Vries wordt waarnemer in Montferland

De Gelderse commissaris van de koning John Berends heeft Harry de Vries, oud-burgemeester van Lingewaard en oud-waarnemend burgemeester van Scherpenzeel, benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Montferland. Hij vervangt vanaf 1 oktober 2021 …

VNG denkt na over heropenen cao-overleg

De gemeentelijke werkgevers bezien de mogelijkheden het vastgelopen overleg over een nieuwe cao gemeente weer op te pakken. Dat is de officiële reactie van de VNG op het donderdag door de overheidsvakbonden gestelde ultimatum.

Bericht uit de droogste stad van Nederland

Roermond en omgeving geldt al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw als de droogste streek van Nederland, slechts 750 mm per jaar. Er zijn deze zomer geen geel gras en verdorde bomen te bespeuren in Roermond, toch krijgen bomen flink meer ruimte om …

Weinig liefde voor het bedrijventerrein

Gemeenten zoeken plek voor nieuwe woningen binnen de stadsgrenzen. Een verouderd bedrijventerreinen is een makkelijk doelwit. Experts vrezen de gevolgen. ‘Het bedrijventerrein is het weeskind van de ruimtelijke politiek.’

Omgevingswet zet deur open voor milieucrimineel

De invoering van de Omgevingswet leidt mogelijk tot meer milieucriminaliteit. De vrees bestaat dat handhaving lastiger wordt, omdat straks voor economische activiteiten eenvoudiger een vergunning te krijgen is.

Bureaucratische modder kost jaarlijks 10 miljard euro

Bij zo’n vijf procent van de mensen of gezinnen met een stapeling aan problemen op verschillende leefgebieden loopt de hulp spaak. In de zoektocht naar een oplossing lopen zij tegen regels en wetten aan. Net zoals gemeenten en hulpverleners die …

Bouwplannen van provincies onder druk

Utrecht en Gelderland willen miljarden van het rijk om te investeren in mobiliteit. Anders kan er een streep door hun woningbouwplannen. Ze zijn het oneens met het PBL dat oproept na corona terughoudend te zijn met dergelijke investeringen.

Remkes moet op matje van Limburgse Staten komen

Zes Limburgse Statenfracties willen een spoeddebat over de manier waarop waarnemend gouverneur Johan Remkes de Staten heeft bijgepraat over een provinciale bijdrage voor de verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht. 

Ollongren te laat geïnformeerd over benoeming Bovens

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voelt zich geschoffeerd, omdat de Overijsselse commissaris van de koning Andries Heidema (CU) haar ontijdig heeft geïnformeerd over de keuze voor oud-gouverneur van …

Provincie helpt bij overname Vestiawoningen Bergeijk

Het volledige woningbestand van Vestia in het Brabantse Bergeijk wordt overgenomen door twee lokale woningcorporaties. De provincie leent de corporaties 45 miljoen euro om de woningen te kopen. De deal moet ook leiden tot de nieuwbouw van 100 extra …

Provincie blij met Tata's keuze voor waterstof

Het provinciebestuur van Noord-Holland is blij met de ommezwaai van Tata Steel. Het bedrijf maakte woensdag bekend om staal te gaan produceren met waterstof. Volgens gedeputeerde Jeroen Olthof (Miieu) zullen concrete sfapraken met het staalbedrijf …

‘Stakingen gemeenteambtenaren lijken onvermijdelijk’

De overheidsvakbonden stellen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als werkgever een ultimatum: voor 11 oktober met een loonbod van 3,5 procent komen, zo niet dan dreigen er werkonderbrekingen en stakingen.

Elke ambtenaar moet participeren

Samenwerken met de buitenwereld vraagt ook om samenwerking binnen de gemeente. Gemeentelijk werkgevers zouden ambtenaren tijd en ruimte moeten geven om deel te nemen aan participatieprocessen. En dat geldt evengoed voor de beleidsambtenaar.

'Urgente problemen' bij platform Wet open overheid

Het platform dat gebruikt zal moeten worden voor de Wet open overheid voldoende is misschien onvoldoende ontwikkeld. Er is nog geen strategie voor de aansluiting van decentrale overheden en de kosten die zij hierbij gaan maken zijn onduidelijk. Op 28 …

Verduurzaming kan sneller door goede afspraken

Zowel milieuorganisaties, bedrijven uit de bouw- en techniekbranche als politieke partijen willen de snelheid van de verduurzaming verhogen. Daarom moeten er op korte termijn veel meer woningen worden verduurzaamd. Maar hoe krijgen we de werknemers die …

Het loopt vast op het stroomnet

Het huidige stroomnet kan door de snel toegenomen vraag naar elektriciteit niet voldoende energie leveren. Netbeheerder Liander luidt de noodklok en de gemeente Amsterdam roept de hulp van het Rijk in.

Utrecht zet ex-criminelen in tegen drugscriminaliteit

Utrecht gaat met ex-criminelen werken om te voorkomen dat jongeren in het drugsmilieu stappen. Dit is een onderdeel van een integraal plan om de drugscriminaliteit te bestrijden in de stad. Van politie, Openbaar Ministerie, Reclassering tot aan de …

Theo Bovens waarnemend burgemeester Enschede

Oud-gouverneur van Limburg Theo Bovens (61) wordt waarnemend burgemeester van Enschede. Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema heeft hem benoemd ‘na goed overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad’, zo schrijft …

55+ ambtenaar minst tevreden over organisatie

Ruim acht op de tien gemeenteambtenaren zijn tevreden met hun baan. Daarentegen blijken ze – vooral de oudere medewerkers – minder te spreken over de organisatie waar ze werkzaam zijn, een aanzienlijk stuk minder in elk geval dan hun …

Wijs en traag bestuur nodig tegen ondermijning

Ondermijning komt niet voor in de lijst met provinciale kerntaken, maar provincies raken de laatste tijd steeds indringender bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit betrokken. Onderzoekers en bestuurders van de Nederlandse School voor Openbaar …

Twenterand vindt ondanks investeringen geen personeel

Bijna 1 miljoen kon de gemeente Twenterand dit jaar extra uitgeven aan het aantrekken van nieuw personeel. Structureel is er een half miljoen extra te besteden. Een probleem: mensen zijn er niet te vinden. ‘We hebben geen tekort, maar dat we …

Goede ict'ers vinden blijft een uitdaging

Een van de grootste uitdagingen qua informatiebeveiliging voor gemeenten is toch wel het vinden van de juiste mensen, bleek gisteren tijdens het iBestuur-congres. De arbeidsmarkt wordt steeds moeilijker terwijl er steeds meer nodig is. Maar er zijn …

Jeugdhulp in Lelystad is een zooitje

De uitvoering van de jeugdhulp in Lelystad is ontspoord. De organisatie ervan is sinds 2015 tot drie keer toe drastisch gewijzigd. Het college heeft te weinig grip en zicht op wat er zich afspeelt, ook financieel. De gemeenteraad staat op afstand, maar …

Waterschappen willen totaalverbod PFAS-stoffen

De Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) hebben eurocommissaris Frans Timmermans opgeroepen in de hele Europese Unie alle PFAS- stoffen te verbieden.

Haarlem dreigt met ingrijpen bij optredens Theo Maassen

De gemeente Haarlem zal handhavend optreden als de voorstellingen van donderdag- en vrijdagavond in theater De Liefde met volle capaciteit doorgaan. Bij die handhaving hoort een dwangsom van 2500 euro, laat een woordvoerder van de gemeente Haarlem weten …

Benoeming wethouder Amsterdam uitgesteld

De benoeming van Jakob Wedemeijer als nieuwe Amsterdamse wethouder voor bouwen en wonen wordt uitgesteld. Dat volgt op een verzoek van de plaatselijk SP, de partij waarvoor hij in het college zou plaatsnemen.

EU-troonrede: Corona heilzaam voor samenwerking

Een lokale epidemie mag nooit meer uitdraaien op een globale pandemie. Daarom presenteert de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe autoriteit die gaat over veerkracht tegen gezondheidsbedreigingen, de HERA-autoriteit.

Nederland dubt over aanvraag EU-steun voor Limburg

Nederland verkent de mogelijkheden voor een aanvraag voor Europese steun voor de door natuurgeweld getroffen gebieden in de provincie Limburg. Europarlementariërs willen vaart in de afhandeling van de schade van de vloedgolf die Duitsland, …

Extra budget nodig voor Europa Decentraal

Of er moet meer geld bij, of het Kenniscentrum Europa Decentraal moet schrappen in zijn activiteiten. Dat staat, vrij vertaald, in de evaluatie van de subsidieregeling van het centrum. Met toenemende regelgeving uit Brussel volstaat het huidige budget …

Ollongren: gemeenten onvoldoende bewust van AVG

Het is duidelijk dat gemeenten hulp nodig hebben bij het naleven van privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens en het is een taak van het rijk om ze daarin te ondersteunen. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). In mei …